Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

praškasto, alkalno sredstvo za odmašćivanje gvožđa i čelika pod pritiskom i potapanjem.

Radni uslovi:

Pranje potapanjem: temp. 70 - 80 °C konc. 5%
Pranje špricanjem: temp. 70 - 80 °C konc. 1-2 %

Kontrola istršenosti rastvora:

vizuelna i titracijom 10 ml flote sa 0,5 n HCl uz fenolftalein kao indikator.
Aktivna koncentracija sredstva se dobija množenjem utrošenih ml kiseline sa titracionim faktorom sredstva (0,064), kiseline (ako je različit od 1) i faktora 5:
C(%) = VHCl x 0,064 x FHCl x 5

Obrada otpadnih voda:

Sredstvo ne sadrži cijanide, pa se može neutralisati u posebnim bazenima uvođenjem CO2 ili neke mineralne kiseline. Korisno je mešanje sa kiselim otpadnim vodama kade za dekapiranje - do potrebne pH vrednosti.
Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151