Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

praškasto, srednje alkalno sredstvo za elektrohemijsko odmašćivanje mesinga, kao i za toplo odmašćivanje gvožđa i čelika.

Radni uslovi:

- način rada- elektrohemijski: katodno + 5 " anodno
- koncentracija sredstva: 10 %
- temperatura: 20-40 °C
- napon: 6 - 8V
- gustina struje: 5 - 10 A/dm2
- vreme obrade: 2-5 minuta

Kod toplog odmašćivanja gvožđa i čelika, radna temp. je 65 - 70 °C, a konc. 5%.Vreme obrade zavisi od stepena zamašćenosti predmeta koji se obrađuju.

 

Kontrola istrošenosti rastvora:

vizuelna i titracijom 10 ml flote sa 0,5 n HCl uz fenolftalein kao indikator. Aktivna koncentracija se dobija množenjem utrošenih ml kiseline sa titracionim faktorom sredstva (0,38) i kiseline (ako je različit od 1)
C(%) = VHCl . 0,38 . FHCl

Obrada otpadnih voda:

Sredstvo ne sadrži cijanide, pa se može neutralisati u posebnim bazenima uvođenjem CO2 ili neke mineralne kiseline. Korisno je mešanje sa kiselim otpadnim vodama kade za dekapiranje - do potrebne pH vrednosti.
Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151