Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

alkalit-75-dzak 220x250Praškasto sredstvo za automatsko pranje boca

Sredstvo je namenjeno automatskom pranju staklene ambalaže u industriji alkoholnih i bezalkoholnih napitaka.
Sredstvo je sačinjeno na bazi neorganskih soli i površinski aktivnih materija lako i u potpunosti rastvorljivo u vodi.
Izabrane komponente omogućuju dobro kvašenje tretiranih površina, odvajanje i emulgovanje nečistoća i kasnije lako ispiranje boce.
Efikasna kombinacija antipenušavca deluje u širokom rasponu temperatura i opterećenosti lužine.

Radni uslovi:

U prvoj lužini (natapanje) preporučuje se koncentracija od 1,2 do 1,5% uz temperaturu od oko 60 °C. (Voditi računa o predgrevanju boca u zimskim uslovima zbog mogućeg temperaturnog šoka.)
U drugoj lužini (pranje špricanjem) dovoljna je koncentracija od 0,8 do 1%. i temp. od oko 75 °C.
Kontrola istrošenosti rastvora (flote):
Kontrola istrošenosti rastvora se vrši titracijom 1 0 ml uzorka sa 0,1 normalnom HCl uz fenolftalein kao indikator. Utrošeni mililitri kiseline se množe sa titracionim faktorom sredstva (0.053) i tako dobija aktivna koncentracija "Alkalita 75".

Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu

NAPOMENA:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Praškasto sredstvo za automatsko pranje boca

Sredstvo je namenjeno automatskom pranju staklene ambalaže u industriji alkoholnih i bezalkoholnih napitaka.
Sredstvo je sačinjeno na bazi neorganskih soli i površinski aktivnih materija lako i u potpunosti rastvorljivo u vodi, koncipirano za rad u veoma tvrdim vodama (20 i više °dH)
Izabrane komponente omogućuju dobro kvašenje tretiranih površina, odvajanje i emulgovanje nečistoća i kasnije lako ispiranje boce.
Efikasna kombinacija antipenušavca deluje u širokom rasponu temperatura i opterećenosti lužine.

Radni uslovi:

U prvoj lužini (natapanje) preporučuje se koncentracija od 1,2% do 1,5% uz temperaturu od oko 60 °C (Voditi računa o predgrevanju boca u zimskim uslovima zbog mogućeg temperaturnog šoka.)
U drugoj lužini (pranje špricanjem) dovoljna je koncentracija od 0,8% do 1%. i temperatura od oko 75 °C.
Kontrola istrošenosti rastvora (flote):
Kontrola istrošenosti rastvora se vrši titracijom 10 ml uzorka sa 0,1 normalnom HCl uz fenolftalein kao indikator. Utrošeni mililitri kiseline se množe sa titracionim faktorom sredstva (0.053) i tako dobija aktivna koncentracija "Hemo 80".

Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu.

NAPOMENA:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

alkalit 14 kanta i bure 177x200Tečno sredstvo za mašinsko pranje boca, pastera, cevovoda i tankova

Sačinjeno je na bazi NaOH ( sadržaj: 33%) i sredstava za kvašenje tretiranih površina.
Koristi se samostalno ili u kombinaciji sa kiselim antipenušavcima ("ANTIPEN").
U oba slučaja se koristi radna temperatura od 75°C - 80 °C i koncentracija od 2% - 3%.
Lagerovati na temperaturama višim od 8 °C.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

antipen kanister 200x250Tečno sredstvo za suzbijanje pene u uređajima za pranje boca

Sredstvo je sačinjeno na bazi fosforne kiseline, sequestrena i površinski aktivnih materija.
Koristi se u kombinaciji sa alkalnim sredstvom za pranje boca "ALKALIT 14".
U zavisnosti od tvrdoće vode i tipa uređaja, koristi se u odnosu 1:10 do 1:20.
(Odnos prema dodatom ALKALITU 14)
Pravilno dozirano sredstvo omogućuje uspešno pranje, nisku penu i besprekoran izgled opranih boca.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Aditiv koji se dodaje u zonu toplog ispiranja boca u cilju korekcije pH vrednosti i sprečavanja izluživanja kamenca.

Tokom rada mašine za pranje boca, dolazi do prenošenja lužine u zonu toplog ispiranja. Povećani pH vode uzrokuje pojavu kamenca na nosiljkama boca i mlaznicama, a boce izlaze zamućene i sa belim flekama.
Acidohem PK sprečava ove pojave i omogućuje nesmetani rad peračice.
Aktivnost Acidohema PK je zasnovana na kombinaciji sumporne kiseline, fosfonata i organskih sequestrena koji uspešno stabilišu tvrdoću vode i sprečavaju kiselinsku koroziju opreme.
Doziranje zavisi od tvrdoće vode i prenete količine lužine i kreće se od 0,02 -0,03%. Potrebno je da se obezbedi kontinualno doziranje sredstva (dozir pumpica).

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151