Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

alkalit-75-dzak 220x250Praškasto sredstvo za automatsko pranje boca

Sredstvo je namenjeno automatskom pranju staklene ambalaže u industriji alkoholnih i bezalkoholnih napitaka.
Sredstvo je sačinjeno na bazi neorganskih soli i površinski aktivnih materija lako i u potpunosti rastvorljivo u vodi.
Izabrane komponente omogućuju dobro kvašenje tretiranih površina, odvajanje i emulgovanje nečistoća i kasnije lako ispiranje boce.
Efikasna kombinacija antipenušavca deluje u širokom rasponu temperatura i opterećenosti lužine.

Radni uslovi:

U prvoj lužini (natapanje) preporučuje se koncentracija od 1,2 do 1,5% uz temperaturu od oko 60 °C. (Voditi računa o predgrevanju boca u zimskim uslovima zbog mogućeg temperaturnog šoka.)
U drugoj lužini (pranje špricanjem) dovoljna je koncentracija od 0,8 do 1%. i temp. od oko 75 °C.
Kontrola istrošenosti rastvora (flote):
Kontrola istrošenosti rastvora se vrši titracijom 1 0 ml uzorka sa 0,1 normalnom HCl uz fenolftalein kao indikator. Utrošeni mililitri kiseline se množe sa titracionim faktorom sredstva (0.053) i tako dobija aktivna koncentracija "Alkalita 75".

Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu

NAPOMENA:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Praškasto sredstvo za automatsko pranje boca

Sredstvo je namenjeno automatskom pranju staklene ambalaže u industriji alkoholnih i bezalkoholnih napitaka.
Sredstvo je sačinjeno na bazi neorganskih soli i površinski aktivnih materija lako i u potpunosti rastvorljivo u vodi, koncipirano za rad u veoma tvrdim vodama (20 i više °dH)
Izabrane komponente omogućuju dobro kvašenje tretiranih površina, odvajanje i emulgovanje nečistoća i kasnije lako ispiranje boce.
Efikasna kombinacija antipenušavca deluje u širokom rasponu temperatura i opterećenosti lužine.

Radni uslovi:

U prvoj lužini (natapanje) preporučuje se koncentracija od 1,2% do 1,5% uz temperaturu od oko 60 °C (Voditi računa o predgrevanju boca u zimskim uslovima zbog mogućeg temperaturnog šoka.)
U drugoj lužini (pranje špricanjem) dovoljna je koncentracija od 0,8% do 1%. i temperatura od oko 75 °C.
Kontrola istrošenosti rastvora (flote):
Kontrola istrošenosti rastvora se vrši titracijom 10 ml uzorka sa 0,1 normalnom HCl uz fenolftalein kao indikator. Utrošeni mililitri kiseline se množe sa titracionim faktorom sredstva (0.053) i tako dobija aktivna koncentracija "Hemo 80".

Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu.

NAPOMENA:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

alkalit 14 kanta i bure 177x200Tečno sredstvo za mašinsko pranje boca, pastera, cevovoda i tankova

Sačinjeno je na bazi NaOH ( sadržaj: 33%) i sredstava za kvašenje tretiranih površina.
Koristi se samostalno ili u kombinaciji sa kiselim antipenušavcima ("ANTIPEN").
U oba slučaja se koristi radna temperatura od 75°C - 80 °C i koncentracija od 2% - 3%.
Lagerovati na temperaturama višim od 8 °C.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

antipen kanister 200x250Tečno sredstvo za suzbijanje pene u uređajima za pranje boca

Sredstvo je sačinjeno na bazi fosforne kiseline, sequestrena i površinski aktivnih materija.
Koristi se u kombinaciji sa alkalnim sredstvom za pranje boca "ALKALIT 14".
U zavisnosti od tvrdoće vode i tipa uređaja, koristi se u odnosu 1:10 do 1:20.
(Odnos prema dodatom ALKALITU 14)
Pravilno dozirano sredstvo omogućuje uspešno pranje, nisku penu i besprekoran izgled opranih boca.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Aditiv koji se dodaje u zonu toplog ispiranja boca u cilju korekcije pH vrednosti i sprečavanja izluživanja kamenca.

Tokom rada mašine za pranje boca, dolazi do prenošenja lužine u zonu toplog ispiranja. Povećani pH vode uzrokuje pojavu kamenca na nosiljkama boca i mlaznicama, a boce izlaze zamućene i sa belim flekama.
Acidohem PK sprečava ove pojave i omogućuje nesmetani rad peračice.
Aktivnost Acidohema PK je zasnovana na kombinaciji sumporne kiseline, fosfonata i organskih sequestrena koji uspešno stabilišu tvrdoću vode i sprečavaju kiselinsku koroziju opreme.
Doziranje zavisi od tvrdoće vode i prenete količine lužine i kreće se od 0,02 -0,03%. Potrebno je da se obezbedi kontinualno doziranje sredstva (dozir pumpica).

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

alkopen 200x250 penomat 200x250

Veoma alkalno peneće sredstvo za uklanjanje teških zaprljanja

Način primene:

Koristi se uz pomoć generatora pene (”Penomata”) u koncentraciji od 3% - 5 %. Kod penomata koji rade samo na pritisak vode iz vodovoda ukoliko postoji mogućnost koristiti toplu vodu 50°C - 60°C. Penomat koji koristi komprimovani vazduh radi sa hladnom vodom. Kontaktno vreme 15- 20 minuta. Po isteku vremena delovanja, površine se isperu mlazom vode. Kod težih naslaga katrana i smola ponoviti operaciju pranja.

Oblast primene:

Može se koristiti za pranje svih površina, osim aluminijuma i cinka.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Acidopen penomat 200x250

Kiselo peneće sredstvo za pranje i otklanjanje kamenca sa podova, zidova i opreme

Način primene:

Koristi se uz pomoć generatora pene (”Penomata”) u koncentraciji od 3 - 5 %.
Kod penomata koji rade samo na pritisak vode iz vodovoda ukoliko postoji mogućnost koristiti toplu vodu 50-60 °C . Penomat koji koristi komprimovani vazduh radi sa hladnom vodom.
Kontaktno vreme 15- 20 minuta

Oblast primene:

Koristi se za redovnu sanitaciju svih čvrstih površina, osim cinka.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

penomat 200x250 dezipen-h 200x250

Blago alkalno peneće sredstvo za pranje i dezinfekciju

Izvanredno peneće sredstvo za dnevno pranje i dezinfekciju punjača u ind. alkoholnih i bezalkoholnih napitaka.
U mesnoj i mlekarskoj industriji - za pranje i dezinfekciju radnih stolova, podova i opreme.
Koristi se uz pomoć generatora pene – tzv. "penomata"
Dezinfekciono dejstvo se zasniva na aktivnom hloru.
Koristi se hladna voda. Radna koncentracija od 3% – 5%, a ekspozicija 10 – 15 minuta.
Posle pranja, površine temeljno isprati bakteriološki ispravnom vodom.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

dezipen 200x250 penomat 200x250


Neutralno peneće kombinovano sredstvo za pranje i dezinfekciju.

Koristi se uz pomoć generatora pene ("Penomata") u koncentraciji od 3% - 5%.
Kod penomata koji rade samo na pritisak vode iz vodovoda ukoliko postoji mogućnost koristiti toplu vodu 50°C - 60°C . Penomat koji koristi komprimovani vazduh radi sa hladnom vodom.
Kontaktno vreme 10- 15 minuta
Dezinfekciono delovanje se zasniva na benzalkonijum hloridu kao dezinfekcionoj komponenti koji - u sadejstvu sa nejonskim tenzidima ima izrazito baktericidno i bakteriostatsko delovanje.

Važno:

ne mešati "Dezipen" sa drugim sredstvima za pranje.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

dezipen 200x250 penomat 200x250


Kiselo peneće sredstvo za pranje, skidanje kamenca i dezinfekciju opreme, podova i zidova.

Koristi se pomoću generatora pene u koncentraciji od 3-5%. Vreme delovanja: 10 – 15 minuta.

Posle pranja, neophodno je ispiranje čistom vodom


Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

tracal tcp bure 120x200Sredstvo za centralno podmazivanje transportnih traka - posebno koncipirano za PET ambalažu 

Namena i način delovanja:

"Trakal TCP" je savremeno sredstvo za centralno podmazivanje transportnih traka (lanaca) u industriji alkoholnih i bezalkoholnih napitaka. Sredstvo se nanosi na trake posredstvom pumpi (dozatora) koje obezbeđuju optimalnu koncentraciju (razređenje) i ravnomerno kvašenje klizajućih površina.
Ispravan sistem za centralno podmazivanje traka, kao i korišćenje "TRAKALA TCP" omogućuju besprekoran tok PET boca.
Pogodan izbor površinski aktivnih supstanci anjonskog i nejonogenog tipa ostvaruje efikasno podmazivanje i čišćenje traka uz veoma nisku penu što obezbeđuje nesmetani rad uređaja za kontrolu boca.
Sredstvo nije osetljivo na niske temperature. Ukoliko dođe do smrzavanja, sredstvo treba uneti u zagrejani prostor i otopiti na sobnoj temperaturi.

Radne koncentracije:

Sredstvo je koncipirano za rad u širokom rasponu tvrdoća voda i na veoma brzim i opterećenim trakama.
Osnovna preporučena koncentracija je od 0,3 do 0,5% (razređenje 1:333 do 1:200 ) uz rad sa vodom tvrdoće do 5 °dH.
Usklađivanje radne koncentracije sa specifičnim uslovima svakog korisnika se vrši u saradnji sa našim stručnjacima.
Preporučuje se povremeno ispiranje traka čistom vodom kako bi se uklonili ostaci emulgovanih nečistoća i produžio radni vek traka.

Napomena:

Pre upotrebe "TRAKALA TCP" potrebno je ceo sistem za centralno podmazivanje temeljno isprati od zaostataka prethodno korišćenog sredstva, kao i proveriti ispravnost mlaznica. Zbog moguće nekompatibilnosti ne mešati "TRAKAL TCP" sa drugim sredstvima za podmazivanje traka!

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

tracal tc bure 120x200Sredstvo za centralno podmazivanje transportnih traka

Namena i način delovanja:

"Trakal TC" je savremeno sredstvo za centralno podmazivanje transportnih traka (lanaca) u industriji alkoholnih i bezalkoholnih napitaka. Sredstvo se nanosi na trake posredstvom pumpi (dozatora) koje obezbeđuju optimalnu koncentraciju (razređenje) i ravnomerno kvašenje klizajućih površina.
Ispravan sistem za centralno podmazivanje traka, kao i korišćenje "TRAKALA TC" omogućuju besprekoran tok staklenih ili PET boca.
Pogodan izbor površinski aktivnih supstanci anjonskog i nejonogenog tipa ostvaruje efikasno podmazivanje i čišćenje traka uz veoma nisku penu što obezbeđuje nesmetani rad uređaja za kontrolu boca.
Sredstvo nije osetljivo na niske temperature. Ukoliko dođe do smrzavanja, sredstvo treba uneti u zagrejani prostor i otopiti na sobnoj temperaturi.

Radne koncentracije:

Sredstvo je koncipirano za rad u širokom rasponu tvrdoća voda i na veoma brzim i opterećenim trakama.
Osnovna preporučena koncentracija je od 0,3 do 0,5% (razređenje 1:333 do 1:200 ) uz rad sa vodom tvrdoće do 5 °dH.
Usklađivanje radne koncentracije sa specifičnim uslovima svakog korisnika se vrši u saradnji sa našim stručnjacima.
Preporučuje se povremeno ispiranje traka čistom vodom kako bi se uklonili ostaci emulgovanih nečistoća i produžio radni vek traka.
Pre upotrebe "TRAKALA TC" potrebno je ceo sistem za centralno podmazivanje temeljno isprati od zaostataka prethodno korišćenog sredstva, kao i proveriti ispravnost mlaznica. Zbog moguće nekompatibilnosti ne mešati "TRAKAL TC" sa drugim sredstvima za podmazivanje traka!

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

alkalit 14 kanta i bure 177x200Tečno sredstvo za mašinsko pranje boca, pastera, cevovoda i tankova

Sačinjeno je na bazi NaOH ( sadržaj: 33%) i sredstava za kvašenje tretiranih površina.
Koristi se samostalno ili u kombinaciji sa kiselim antipenušavcima ("ANTIPEN").
U oba slučaja se koristi radna temperatura od 75°C - 80 °C i koncentracija od 2% - 3%.
Lagerovati na temperaturama višim od 8 °C.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

foka98 bure i kanta 120x200„Foka 98" je inhibirana fosforna kiselina sa 75 ± 1 % ortofosforne kiseline.

Visok stepen čistoće i stabilnost (inhibiranost) prema osnovnim metalima koji se koriste u prehrambenoj industriji (čelici Č.4572 i Č. 4580 ) čine ovaj proizvod široko primenljivim za različite vrste čišćenja površina, korekcije pH vrednosti vodenih sredina i kao dodatak u različitim tenzidnim formulacijama.
"FOKA 98" se može koristiti samostalno, u određenim formulacijama u dogovoru sa "Hemodom"-om ili pak prema sopstvenom iskustvu.
Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

hemopers 210x250Sredstvo za dezinfekciju čvrstih površina i opreme

Sadrži persirćetnu kiselinu!

Sredstvo za dezinfekciju baktericidnog i fungicidnog dejstva. Baktericidna komponenta je aktivni kiseonik koji vrši ulogu dezinficijensa. Preporučuje se koncentracija od 0,05% – 0,5% i kontaktno vreme od 1 do 30 min

 

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151